K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Regulamin Organizacyjny BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

  I Postanowienia ogólne

  § 1

  Bieruński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 406) oraz Uchwałą Rady Miejskiej o powołaniu BOK nr VII/2/91 z dnia 27. 11. 1991 r.

  § 2

  Przedmiotem działania Bieruńskiego Ośrodka Kultury, zwanego w dalszej części BOK jest realizacja zadań w dziedzinie upowszechniania kultury między innymi poprzez:

  - pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

  - rozwijanie działalności ruchu amatorskiego w kołach zainteresowań,

  - kultywowanie regionalnej twórczości ludowej (zespoły regionalne i chóry),

  - inicjowanie i propagowanie czytelnictwa poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru,

  - aktywowanie osób starszych poprzez działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  II Organizacja BOK

  § 3

  Strukturę organizacyjną stanowią:

  1. Dyrektor
  2. Główny księgowy
  3. Kierownik biblioteki
  4. Kustosz
  5. Bibliotekarze
  6. Kierownik Regionalnego Centrum Kulturalno – Gospodarczego „Remiza”
  7. Kierownik Kinoteatru „Jutrzenka”
  8. Kierownik Domu Kultury „Gama”
  9. Kierownik Domu Kultury „Triada”
  10. Specjaliści
  11. Pracownicy obsługi

  § 4

  Schemat organizacyjny BOK stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  III Zakres działania i kompetencje pracowników Bieruńskiego Ośrodka Kultury

  § 5

  Dyrektor

  Do kompetencji i obowiązków dyrektora należy w szczególności:

  1. Zarządzanie i kierowanie działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury zgodnie ze statutem oraz reprezentowanie BOK na zewnątrz.
  2. Zapewnienie właściwej organizacji pracy instytucji.
  3. Tworzenie rocznych planów imprez kulturalnych.
  4. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników.
  5. Zatwierdzanie planów działalności merytorycznej, inwestycyjnej, finansowej oraz sprawozdań BOK.
  6. Nadzór nad racjonalną gospodarką majątkiem instytucji oraz środkami finansowymi.
  7. Wydawanie wewnętrznych przepisów regulujących organizację i działalność BOK.
  8. Nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury i innymi podmiotami w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych.
  9. Wyznaczenie zastępcy na okres swojej nieobecności.

  § 6

  Główny księgowy

  Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Zapewnienie prawidłowego rozliczania osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie BOK (m.in. na podstawie wyników inwentaryzacji).
  3. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, obiegu dokumentów.
  4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  5.  Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  6. Sporządzanie planów finansowych, analiz, sprawozdań bilansowych, finansowych, statystycznych.
  7. Prowadzenie spraw płacowych pracowników BOK oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  8. Sporządzanie rejestru i rozliczeń podatku VAT, deklaracji podatkowych.

  § 7

  Kierownik Miejskiej  Biblioteki Publicznej

  Do  obowiązków Kierownika Miejskiej  Biblioteki Publicznej należy w szczególności:

  1. Organizacja i koordynacja pracy bibliotek oraz jej nadzór.
  2. Podejmowanie działań mających na celu propagowanie czytelnictwa.
  3. Zapewnienie prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia mienia jednostki.
  4. Utrzymywanie stałej współpracy ze szkołami i innymi podmiotami.
  5. Dokonywanie zakupów woluminów.
  6. Prowadzenie opracowań zakupionych książek.
  7. Prowadzenie doradztwa dla osób korzystających z bibliotek.
  8. Organizowanie     konkursów recytatorskich, spotkań autorskich, itp.
  9.  Współpraca z innymi bibliotekami.
  10.  Prowadzenie okresowej inwentaryzacji mienia biblioteki – skontrum,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  11.  Opracowanie planu działalności bibliotek oraz harmonogramów czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  12. Sporządzanie sprawozdań w zakresie działalności bibliotecznej.
  13. Przygotowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących działalność bibliotek.
  14. Przygotowywanie projektów dotyczących pozyskania środków zewnętrznych dla bibliotek.
  15. Gromadzenie wydawnictw i zbiorów związanych z historią i życiem miasta Bieruń.
  16. Promocja i reklama imprez.
  17. Prowadzenie sprzedaży w placówkach (np.: biletów, usług ksera).
  18. Bieżąca aktualizacja strony internetowej.
  19. Przygotowanie stosownych zamówień oraz umów.
  20. Dokonywanie zakupów w celu prawidłowego funkcjonowania placówki zgodnie z planem finansowym.

  § 8

  Kustosz i bibliotekarze

  Do obowiązków kustosza i bibliotekarzy należy w szczególności:

  1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników.
  2. Prowadzenie dokumentacji księgozbioru oraz ewidencji czytelników.
  3. Obsługa użytkowników.
  4. Podejmowanie działań mających na celu propagowanie czytelnictwa.
  5. Zapewnienie prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia mienia jednostki.
  6. Utrzymywanie stałej współpracy ze szkołami i innymi podmiotami.
  7. Prowadzenie doradztwa dla osób korzystających z bibliotek.
  8. Organizowanie konkursów recytatorskich, spotkań autorskich, itp.
  9. Współpraca z innymi bibliotekami.
  10. Prenumerata i udostępnianie prasy z uwzględnieniem potrzeb czytelników.
  11. Przeprowadzanie konserwacji i selekcji księgozbioru.

  § 9

  Kierownik : Regionalnego Centrum Kulturalno-Gospodarczego „Remiza”, Kinoteatru „Jutrzenka”, Domu Kultury „Gama”, Domu Kultury „Triada”

  Do obowiązków kierowników placówek należy w szczególności:

  1. Kierowanie i organizowanie pracy placówki i podlegających im pracowników.
  2. Opracowywanie harmonogramów czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Organizowanie wielokierunkowej działalności kulturalnej na podstawie opracowanego planu imprez oraz jego realizacja.
  4. Inicjowanie różnych form propagowania kultury poprzez:
  • prowadzenie kół zainteresowań dla mieszkańców (plastyka, muzyka, teatr, itp.),
  • wspieranie i rozwijanie regionalnych zespołów folklorystycznych oraz chórów śpiewaczych, wystawy dzieł własnych lub dzieł wypożyczonych,
  • pomoc twórcom ludowym,
  • organizowanie spektakli, imprez rozrywkowych, festynów, seansów filmowych, spotkań okolicznościowych, itp.
  1. Współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, artystami, agencjami.
  2. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, inwentaryzacji oraz realizacja założonych harmonogramów.
  3. Przygotowanie stosownych zamówień oraz umów.
  4. Dokonywanie zakupów w celu prawidłowego funkcjonowania placówki zgodnie z planem finansowym.
  5. Nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez instruktorów z kół zainteresowań.
  6. Przygotowanie regulaminów i instrukcji regulujących działalność placówek.
  7. Przygotowywanie projektów dotyczących pozyskania środków zewnętrznych dla placówek.
  8. Przygotowywanie imprez plenerowych, masowych i dokumentacji dotyczących imprez.
  9. Prowadzenie sprzedaży w placówkach (np.: biletów, opłat za zajęcia, najmu).
  10. Promocja i reklama imprez.
  11. Bieżąca aktualizacja strony internetowej.
  12. Zapewnienie prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia mienia jednostki.

  § 10

  Specjaliści:

  ds. działalności podstawowej (sekretariat, kadry, administracja)

  Do obowiązków należy w szczególności:

  1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników.
  2. Kontrola dyscypliny pracy.
  3. Prowadzenie sekretariatu  - kancelarii ogólnej, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów.
  4. Archiwizowanie dokumentów.
  5. Dokonywanie zakupów zgodnie z planem finansowym.

  ds. księgowych

  Do obowiązków należy w szczególności:

  1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Prowadzenie kasy BOK, sporządzanie raportów kasowych.
  3. Archiwizowanie dokumentów finansowych.
  4. Sprzedaż biletów i prowadzenie rozliczeń.

  § 11

  Dodatkowe obowiązki wyżej wymienionych:

  1. Udział w szkoleniach związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
  2. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do przygotowania propozycji do planu finansowego oraz jego realizacji, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą.
  3. Kierownicy i pracownicy na stanowiskach samodzielnych wykonują powierzone im zakresy prac oraz inne zlecone zadania nadane przez Dyrektora BOK.

  § 12

  ds. muzyki

  Do obowiązków muzyka należy w szczególności:

  1. Nabór i przyjmowanie dzieci do grup muzycznych.
  2. Nauka gry na instrumentach.
  3. Przygotowanie dzieci i sali do występów organizowanych  w BOK.

  § 13

  Plastyk

  Do obowiązków plastyka należy w szczególności:

  1. Przygotowywanie okolicznościowych dekoracji.
  2. Dbanie o wizerunek BOK.
  3. Wykonywanie zaproszeń, plakatów i ogłoszeń.
  4. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością BOK (kronika, zdjęcia).
  5. Rozklejanie ogłoszeń, plakatów.
  6. Przekazywanie informacji o wydarzeniach kulturalnych do Urzędu Miasta i innych instytucji.

  § 14

  Pracownicy obsługi

  Do obowiązków pracowników obsługi należy w szczególności:

  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów w których są zatrudnieni.
  2. Utrzymywanie czystości i porządku w podległych placówkach.
  3. Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw związanych z eksploatacją budynków.
  4. Pilnowanie i odpowiedzialność za powierzone mienie.

  § 15

  Rada Programowa

  Może być zespołem pomocniczym, doradczym i opiniodawczym dla dyrektora BOK, funkcjonującym zgodnie z regulaminem Rady Programowej.

  § 16

  Niezależnie od zamieszczonych w niniejszym regulaminie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników – obowiązują indywidualne zakresy czynności służbowych związane z zajmowanym stanowiskiem pracy.

  IV Postanowienia końcowe

  § 17

  1. Dyrektor podejmuje rozstrzygnięcia osobiście i ponosi za nie odpowiedzialność.
  2. Wszystkie dokumenty i pisma są podpisywane i kontrolowane przez dyrektora BOK.
  3. Dyrektor uprawniony jest do zaciągania zobowiązań w ramach statutowej działalności ośrodka.
  4. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników BOK określa regulamin pracy pracowników Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

  § 18

  Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Dyrektor BOK w trybie jego nadania.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Myalski
  Publikacja dnia: 14.06.2018
  Podpisał: Zofia Łabuś
  Dokument z dnia: 14.06.2018
  Dokument oglądany razy: 1490
Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruń