K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 14.06.2018, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja

  Statut

  §1


  Bieruński Ośrodek Kultury działa na podstawie niniejszego statutu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/2/92 Rady Miasta Bierunia z dnia 15.05.1992 r. (z późniejszymi zmianami) uchwalonego na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz 123 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136)

  §2


  Bieruński Ośrodek Kultury zwany w dalszej części BOK, swoją działalność prowadzi na terenie gminy w następujących obiektach gminnych: Kino – Teatr "Jutrzenka" przy ul. Spiżowej 4 Biblioteka Nr 1 przy ul. Chemików 45 Biblioteka Nr 2 przy ul. Jagiełły 1 Dom Kultury "Gama" przy ul. Chemików 45 Świetlica Środowiskowa przy ul. Remizowej 19

  §3


  Organizatorem dla BOK jest Rada Miasta Bieruń, która zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów gminnych, w których działalność taka jest prowadzona. Organizator przekazuje instytucji Kultury majątek na zasadach określonych uchwałami rady Miejskiej. Nadzór nad działalnością BOK sprawuje Burmistrz Miasta Bieruń. BOK posiada osobowość prawną, jest wpisany do rejestru Kultury prowadzonego przez organizatora. BOK używa pieczątki podłużnej o następującej treści: Bieruński Ośrodek Kultury 43-150 Bieruń, ul. Spiżowa 4

  §4


  Podstawowym celem BOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. BOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i inicjowania Kultury. BOK prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu.

  §5


  Do podstawowych zadań BOK należy: rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadania wymienione wyżej realizuje poprzez organizowanie: zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji w kulturalne, imprez kulturalnych.

  §6


  BOK prowadzi działalność kulturalną, usługową i marketingową. Organizuje spektakle, koncerty, imprezy rozrywkowe, wystawy, projekcję filmów. Prowadzi działalność wydawniczą, dokonuje zakupu oraz wypożycza książki, czasopisma. Dokonuje zakupu i sprzedaży wydawnictw dotyczących dorobku Kultury Bierunia i regionu oraz dzieł promujących miasto. Prowadzi kółka artystyczne, zajęcia w zespołach folklorystycznych i chórach wspierając oddolny amatorski ruch artystyczny. Świadczy usługi: kserograficzne, impresariatu artystycznego, nauki języków i innych w zakresie kultury. Wynajmuje pomieszczenia i sprzęt, prowadzi działalność gastronomiczną.

  §7


  BOK współdziała w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej.

   

  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA BIERUŃSKIM OŚRODKIEM KULTURY

   

  §8


  Na czele BOK stoi Dyrektor, który nim zarządza i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Bieruń. Wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Bieruń przy zachowaniu zasad określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenia pracowników ustala Dyrektor przy zachowaniu zasad określonych w odrębnych przepisach. Dyrektor BOK organizuje i nadzoruje pracę podległych pracowników. Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor.

  §9


  Kolegium BOK tworzą kierownicy placówek wchodzących w skład BOK. Kolegium jest roboczym zespołem doradczym Dyrektora planującym i realizującym bieżącą działalność BOK. Pracownicy BOK korzystają z form dokształcania i doskonalenia umiejętności poprzez współpracę z profesjonalnymi podmiotami zajmującymi się kulturą.

  §10


  Do zadań Dyrektora należy: prowadzenie działalności BOK zgodnie ze Statutem, dbałość o mienie i właściwą gospodarkę tym mieniem, zatwierdzanie planów działalności BOK (poszczególnych placówek), zawieranie, rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz innych umów cywilno-prawnych.

  §11


  Organizację wewnętrzną BOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

  §12


  Organem doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora może być Społeczna Rada Programowa. Skład Rady Programowej oraz regulaminu pracy ustala Dyrektor BOK.
   

  GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK

   

  §13


  BOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności BOK. Przychodami BOK są: wpływy z prowadzonej działalności, dotacje budżetowe, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, środki otrzymane z innych źródeł, wynajmu, sprzedaży, działalności usługowej i gastronomicznej. BOK prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach- ustawy o rachunkowości. Ośrodek gospodaruje przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Dochód z działalności gospodarczej BOK służy do realizacji celów statutowych. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Ośrodek pokrywa z uzyskiwanych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji. Plan działalności Ośrodka zawiera plan usług, przychodów, kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji. Fundusze BOK są lokowane na własnym rachunku. Dotacja roczna przyznawana jest w 1/12 w stosunku rocznym, w uzasadnionych przypadkach może być przyznana większa kwota na poczet następnego miesiąca.
  Dyrektor BOK składa organizatorowi sprawozdanie finansowe z działalności po zakończeniu roku.
   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  §14


  Statut nadaje Rada Miasta. Zmiany Statutu należy dokonywać w trybie właściwym dla jego ustalenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może zlikwidować instytucję kultury. Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Myalski
  Publikacja dnia: 14.06.2018
  Podpisał: Zofia Łabuś
  Dokument z dnia: 14.06.2018
  Dokument oglądany razy: 745
Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruń